Wymagania techniczne materiałów w formacie SD do emisji w Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Kielcach

Format plików:

 • Kontener – MXF (zgodnie z SMPTE 379-2004, SMPTE 377-2004, SMPTE 382M-2007) 
 • Pattern – OP1a (zgodnie z SMPTE 378-2004) 
 • Kodek: 
 • MPEG2 4:2:2 @ Main Level; strumień danych 25-50 Mb/s (preferowany) 
 • MPEG2 4:2:0 @ High Level: strumień danych 15-25 Mb/s 

Standard wizji: 
 • 576i/25 
 • Rozdzielczość obrazu 720x576 pikseli 
 • Format obrazu 16:9 FHA (Full Height Anamorphic)

Standard fonii:
 • LPCM 16 bity/próbkę 
 • Częstotliwość próbkowania 48 kHz 

Zalecana organizacja pliku:
 • Każdy materiał powinien być dostarczony jako pojedynczy plik 
 • Sygnały testowe nie mogą być zawarte w pliku z materiałem przeznaczonym do emisji
 • Na początku i końcu pliku musi znajdować się ramka czerni z ciszą 
 • Plik musi zawierać ciągły kod czasowy (Material Package - Time Code Track) zgodny z Rekomendacją EBU - R122
 • AFD (Automatic Format Description) –jeśli dostępny, musi być umieszczony zgodnie z SMPT 2016-1 i SMPTE 2016-3 
 •  Metadane audio (jeśli dostępne) powinny być umieszczone zgodnie z SMPTE 2020 

Przyporządkowanie ścieżek fonicznych 
Nagranie stereofoniczne 
 • A1 - kanał lewy 
 • A2 - kanał prawy 
 • A3 - kanał lewy, A3 = A1 
 • A4 - kanał prawy, A4 = A2 

Poziom sygnału fonii 
 • Poziom wysterowania w materiałach produkowanych z zastosowaniem mierników pomiaru głośności zgodnych z wymaganiami zalecenia EBU R128
  Maksymalny poziom głośności sygnału programowego (reklamy) mierzony zgodnie z zaleceniem EBU-R128 nie może przekraczać -23 dB LUFS. Maksymalny chwilowy poziom sygnału (”True Peak”’) nie może przekraczać poziomu -7 dBTP dla sygnału stereo na ścieżkach A1/A2 i -1 dBTP na ścieżkach A3-A8. 
 • Poziom wysterowania w materiałach produkowanych z zastosowaniem mierników wartości quasi-szczytowej (Quasi Peak Programme Meter (QPPM))
  Maksymalny poziom sygnału wyprodukowanego z wykorzystaniem procesorów fonicznych (np.: ”loudness maximizer”) w taki sposób, aby uzyskać maksymalną głośność sygnału jingli, klipów muzycznych, reklam, zwiastunów, telesprzedaży, audiotele, autopromocji, sponsoringu, odniesiony do pełnego wysterowania kodowego 0 dB FS (zero Full Scale) powinien wynosić -15 dB FS. Dopuszcza się pojedyncze, sekundowe przekroczenia poziomu nie więcej niż o 2 dB. Pomiary poziomu programowego powinny być wykonywane miernikiem wartości szczytowej (PPM) o charakterystyce balistycznej, zgodnej z zaleceniem dla mierników wysterowania IEC 268-10 typ I o czasie integracji 10 ms lub zgodnym z DIN 45406. 

Uwagi dodatkowe
 • Plik odtwarzany w środowisku PAL musi spełniać wymagania zalecenia ITU-R 601-5. Nielegalne kolory muszą spełniać wymagania określone w zaleceniu EBU R103. 
 • Sygnały foniczne powinny być nagrane zgodnie w fazie. 
 • W nagranym materiale powinna być zachowana prawidłowa synchronizacja obrazu i dźwięku. 
 • Opóźnienie fonii względem sygnału wizji nie powinno przekraczać wartości -20/+40 ms. (Sygnał foniczny nie może wyprzedzać sygnału wizyjnego o więcej niż 20 ms i nie może być opóźniony względem sygnału wizji o więcej niż 40 ms).
 • Obszar bezpieczny dla obrazu i grafiki (Action Safe Area i Graphics Safe Area) powinien być zgodny z zaleceniem EBU Recommendation R95 "Safe areas for 16:9 television production". 
 • Telewizja Polska – Oddział w Kielcach zastrzega sobie prawa do skorygowania poziomu sygnału i modyfikacji metadanych zgodnie z wymogami technicznymi toru oraz emisji reklamy z poziomem fonii odpowiadającym poziomowi programowemu innych audycji.
 • Odstępstwa od niniejszych wymagań muszą być uzgodnione z pracownikami Oddziału Telewizji Polskiej w Kielcach.