60 adopcji dzieci zakończonych prawomocnym postanowieniem sądu zrealizował Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w roku 2015. To ponad jedna adopcja tygodniowo. Podczas konferencji z udziałem marszałka Adama Jarubasa i Anny Sokołowskiej-Smołkowskiej, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego, podsumowano działalność placówki w ubiegłym roku.

W 2015 roku pracownicy Ośrodka uczestniczyli w 428 posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji dziecka pozostającego w pieczy zastępczej na terenie województwa świętokrzyskiego (niemal 2 posiedzenia dziennie); Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny przygotował i przeszkolił 45 kandydatów do przysposobienia dziecka; przeszkolił 21 osób, kandydatów na rodziców zastępczych. Systematycznie prowadzone są zajęcia terapii integracji sensorycznej dla dzieci adoptowanych.

Wzorem lat ubiegłych zostało zorganizowane spotkanie integracyjne rodzin adopcyjnych połączone z zabawą mikołajkową dla dzieci. Uczestniczyło w nim prawie 300 osób. Spotkanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodzin, stąd powstał plan zorganizowania imprezy letniej.

Kandydaci do przysposobienia dziecka oraz rodziny adopcyjne i dzieci korzystali z pomocy psychoterapeutycznej. (Terapią objęto 37 osób i udzielono 1 3307 porad). Odbyło się również szereg szkoleń, konferencji i warsztatów w ramach współpracy ze środowiskiem.